Jenny Knutsson

Legitimerad Psykolog Stockholm

Concurrent treatment of PTSD and substance use disorders using Prolonged Exposure - COPE

COPE är en metod speciellt utarbetad för dig som lider av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och samtidigt substansmissbruk/beroende. Grundtanken i behandlingen är att PTSD-symtomen spelar en viktig roll för att vidmakthålla ditt missbruk och vice versa och att denna problematik därför bör behandlas samtidigt. Metoden består av en kombination av två evidensbaserade behandlingsmetoder: förlängd exponering och återfallsprevention. Förlängd exponering innebär i praktiken att du får berätta ditt traumatiska minne upprepade gånger, detaljerat och i nutid, samt att din berättelse spelas in så att du kan lyssna på den mellan terapisessionerna. Grundtanken är att ju fler gånger du utsätter dig själv för att tänka på och lyssna på berättelsen om din traumatiska erfarenhet, desto mindre kommer denna erfarenhet att påverka dig. Ibland jämförs detta med att titta på en skräckfilm om och om igen. I början är filmen så läskig att vi inte vågar titta, men efter några gånger vet vi vad som kommer hända, och när, vilket gör att filmen inte skrämmer oss på samma sätt även om innehållet är detsamma.


Återfallsprevention är en metod för att förhindra återfall vid substansmissbruk och beroende. Fokus ligger här på att sätta upp mål för din nykterhet och ge dig verktyg för att bättre hantera och lättare undvika situationer där risken för återfall är stor.


Terapitimmen kommer att delas upp i två delar. I den första delen kommer vi att arbeta med ditt traumatiska minne med hjälp av förlängd exponering. Som nämnt ovan kommer din berättelse att spelas in och du kommer mellan terapisessionerna ha i uppgift att lyssna på materialet minst en gång om dagen. Den andra delen av timmen kommer vi att fokusera på återfallsprevention och även där kommer du att få hemuppgifter mellan gångerna.
Adress: Vallentinhuset, Sabbatsbergsvägen 8, 113 61 Stockholm | Telefon: 070-779 12 83